• சிறந்த துல்லிய மற்றும் விரைவான குணமடைதலுக்கு

 • ஆரம்பகால தடுப்பு; சிறந்த ஆரோக்கியம்

  மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்
 • முழு அளவிலான தொராசிக்(மார்பக) சேவைகள்

Dr Aneez D.B Ahmed

டாக்டர் அனீஸ் தற்போது மருத்துவ இயக்குநராக உள்ளார் தொராசிக்கான சர்வதேச மையம் அறுவை சிகிச்சை (ICTS) மற்றும் மூத்த ஆலோசகர் தொராசி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிபுணர் மையம்.

ஐசிடிஎஸ் தொடங்குவதற்கு முன்பு, டாக்டர் அனீஸ் பணியாற்றினார் தொராசி அறுவை சிகிச்சையின் சேவைத் தலைவர்
டானில் உள்ள பொது அறுவை சிகிச்சை துறை டோக் செங் மருத்துவமனை.

எங்கள் சேவைகள்

டாக்டர் அனீஸின் மருத்துவ நலன்கள் இதில் உள்ளன:

 • நுரையீரல் புற்றுநோய்
 • மீசோதெலியோமா
 • மயஸ்தீனியா கிராவிஸ்
 • உணவுக்குழாய் புற்றுநோய்
 • ப்ளூரல் எஃப்யூஷன்
 • நியூமோதோராக்ஸ்

ஆரம்ப நுரையீரல் திரையிடல்

சிங்கப்பூரில், நுரையீரல் புற்றுநோய் மிகப் பொதுவான முதல் 3 புற்றுநோய்களுள் ஒன்று. மேலும் புற்றுநோய் இறப்புக்கான முதல் காரணமும் ஆகும்.

ICTS இல், ஊடுகதிர்(X-rays) எடுக்க முடியாத அளவுக்கு சிறியதாக இருக்கும் ஆரம்பகால நுரையீரல் புற்றுநோயைப் பரிசோதிப்பற்காக ஒரு சுகாதார பரிசோதனைத் திட்டத்தை நாங்கள் ஒன்றாக
இணைத்துள்ளோம். ஆரம்பகால நோயறிதலால் நுரையீரல் புற்றுநோயை 80% குணப்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மேலும் படிக்கவும்

உங்கள் நிலை பற்றி அறிக

எங்கள் சேவைகள்

நுரையீரல் புற்றுநோய்

அசாதாரண உயிரணுக்களின் கட்டுப்பாடற்ற வளர்ச்சி, நுரையீரலுக்குள் கட்டிகளை
உருவாக்குகிறது
மேலும் படிக்கவும்

மீசோதெலியோமா

“அஸ்பெஸ்டாஸ்” இழைகளின் வெளிப்பாட்டின் காரணமாக ஏற்படும் புற்றுநோயின் ஒரு அரிய வடிவம்
மேலும் படிக்கவும்

மயஸ்தீனியா கிராவிஸ்

தசை பலவீனத்திற்கு வழிவகுக்கும் ஒரு தன்னியக்க
எதிர்ப்புச்சக்தி நரம்புத்தசை நோய்
மேலும் படிக்கவும்

உணவுக்குழாய் புற்றுநோய்

உயிரணுக்களில் DNA கட்டுப்பாடில்லாமல் பெருகும்
போது உணவுக்குழாயில் புற்றுநோய்
மேலும் படிக்கவும்

ப்ளூரல் எஃப்யூஷன்

நுரையீரல் மற்றும் மார்பு குழிக்கு இடையே உள்ள
இடைவெளியில் திரவ சேகரிப்பு
மேலும் படிக்கவும்
மேலும் படிக்கவும்

டாக்டர் அனீஸ் டி.பி. அகமது

இயக்குனர் & மூத்த ஆலோசகர் அறுவை சிகிச்சை
நிபுணர்

MBBS, FRCS (Glasg), FRCS (CTh)(UK)

எங்கள் மருத்துவரைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்
டாக்டர் அனீஸ் பற்ற

டாக்டர் அனீஸ் டொ.ப. அகமது(阿尼兹医生 )தற்போது சிங்கப்பூ ர் மவுண்ட் எலிசபெத் நோவீனா சிறப்பு மையத்தில் உள் ள மார்பக அறுவை சிகிச்சைக்கான சர்வதேச மையத்தில் இய க் க ுநர் மற்றும் மூத்த ஆலோசக அறுவை சிகிச்சை நிபுண ராக உ ள்ளார். அவர் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மார்ப க அறுவை சிகிச்சைத் துறையில் மருத்துவராக இரு ந ்து வரு கிறார். குறிப்பாக மார்பகப் புற்றுநோயியல் துறையில் சிறப்பு ஆர்வத்தைக் காட்டி வந்துள்ளார்.
ச ிங்கப்பூர ி ல் உள்ள தேசிய பல்கலைக்கழக மருத்துவமனைய ில் இருதய ம ா ர்பக பயிற்சியை முடித்த பிறகு, எடின ்ப ரோவில் உள்ள ர ா யல் காலேஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸில் புலமைப்ப ரிசில் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். டாக்டர் அனீ ஸ் தனது தனியார் மரு த ்துவத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பு, சிங்கப்பூர் டான் ட ோ க் செங் மருத்துவமனையில் (T TSH ) பொது அறுவை சிகிச்ச ை த் துறையில் மார்பக அறுவை சி கிச்சையின் சேவைத் தலைவ ர ாக பணியாற்றினார்
. ரோ போடிக ்(மனித இயந்திர) அறுவை சி க ிச்சையில் அவருக்கு இருந ்த ஆர்வம், ஐரோப்பிய இருதய அ றுவை சிகிச்சை க ல்லூரிய ில் (EACTS) மனித இயந்திர மா ர ்கப அறுவை சிகிச்சையி ல் நிலை III சான்றிதழ் சிறப்பு ப ் பயிற்சி யைப் பெற் ற ஆசியான் குழுவில் முதலாமவராக அ ங ்கீகரிக்கப்பட வழ ிவகுத்தது. மனித இயந்திர தொராசிக் அ றுவை சிகிச்சையி ல் மேம்பட்ட பயிற்சியை ஐரோப்பாவிலும ் அமெரிக்காவிலு ம் பெற்ற அவர் இப்போது ஆசியான்
மற்றும ் தெற்காசியா வில் மார்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களு க ்கான பயிற் சித் திட்டத்தை வழிநடத்துகிறார். அவர் 20 1 6 இல் சி ங்கப்பூரின் மனித இயந்திர அறுவைசிகிச்சை சங்கத்தின் (RS3) துணைத் தலைவராக ஆனார், பின்னர் 2019 இல் RS3 இன் தலைவராக பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.

 

மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்

ஐசிடிஎஸ் பற்றி

முழு அளவிலான மார்பகச் சேவைகள்

நுரையீரல், உணவுக்குழாய் மற்றும் மார்புச் சுவர் ஆகியவற்றுக்கான அறுவை சிகிச்சையை உள்ளடக்கிய முழு அளவிலான மார்பகச் சேவைகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம். மார்பக அறுவை சிகிச்சைக்கான சர்வதேச மையத்தில் (ICTS), வாழ்க்கையை மேம்படுத்த உதவும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவத்தின் ஒரிங்கிணைப்பில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம். மனித இயந்திர-உதவி அறுவை சிகிச்சை, வழக்கமான நுட்பங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் துல்லியமாகவு
ம் கட்டுப்பாட்டுடனும் அறுவைச் சிகிச்சை நிபுணர் நடைமுறைகளைச் செய்ய அனுமதிக்கிறது. சிறிய கீறல் காயங்கள் மூலம் மனித இயந்திர அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. இதனால் நோயாளிகள் குறுகிய காலத்திற்பகு மருத்துவமனையில் தங்கியிருப்பதுடன் விரைவாகவும் குணமடைவார்கள். குறைந்த வடுக்கள் மற்றும் தொற்றுநோய்க்கான ஆபத்தும் குறைகிறது. ஆசியான் குழுவில் மனித இயந்திர தொராசிக் அறுவை சிகிச்சையில் நிலை III சான்றிதழைப் முதல் மு
தலில் பெற்றவர் டாக்டர் அனீஸ் அகமதே ஆவார். சிங்கப்பூரில் மனித இயந்திர மார்பக அறுவை சிகிச்சை செய்ய பயிற்சி பெற்ற இரு அங்கீகாரம் பெற்ற அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களில் இவரும் ஒருவர். மேலும் ஆசியானில் மார்பக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கான ஒரே தேர்வாளரும் இவரே ஆவார்.

மேலும் தகவலுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

கேள்வி இருக்கிறதா?  கட்டுரைகள்

  ஊடகம்

  எங்களைப் பின்தொடரவும்

  ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளனவா?

  முன் பதிவு செய்ய